0 comments

Welcome!!!!!








read more
0 comments

Full de presentació de l'assignatura (ANGLÈS)


Full de presentació de l'assignatura (ANGLÈS)

PRESENTACIÓ ASSIGNATURA: Anglès 1r ESO


Professor/a:
Xisca Ballester Puigserver
Horari assignatura:
4 hores per setmana

 
Informacions generals:
Llibre de consulta: English Plus student's book 1. Oxford.
Llibre de lectura: All about Britain. Editorial Burlington.
Material: Els alumnes durant el curs creareu un dossier per això cal que dugueu fulls DIN-A4 (de quadres o retxes) amb forats i un arxivador d'anelles amb separadors. (L'arxivador es pot compartir amb altres assignatures.)
Continguts (UD):
Unit 1: Your interests                      Unit 4: Days and dates                   Unit 7: Names and places
Unit 2: City to city                            Unit 5: The wild side                       Unit 8: Games
Unit 3: Language                            Unit 6: In and out of school             Unit 9: Expedition

 
Criteris de qualificació (notes, percentatges, treballs obligatoris...):

L'avaluació serà continua. La qualificació dels alumnes es farà mitjançant:
1.Proves escrites i orals.
2.Treballs, projectes i activitats realitzats a classe i a casa.
3.Treball diari, observació a l'aula i entrega puntual de les tasques encomanades.
4.Dossier: es revisarà a cada avaluació.
5.Utilitzar la llengua anglesa a classe.

Criteris de qualificació. La qualificació final de cada avaluació s'obtindrà aplicant els següents percentatges:
Use of English: 20%
Writing: 20%
Speaking: 15%
Reading: 15%
Listening: 10%
eTwinning or reading book: 10%
Dossier: 10%

Per a l'avaluació ordinària de juny la qualificació final s'obtindrà seguint els següents percentatges:
Primera avaluació: 20%
Segona avaluació: 30%
Tercera avaluació: 50%
 
 
Criteris de recuperació (durant el curs i setembre):
Durant el curs l'avaluació és la detallada a l'apartat d'abans. Pel que fa a la recuperació de setembre, els alumnes hauran de realitzar un grapat de tasques i superar un examen.
Altres:
Les classes es completaran amb l'ús de les noves tecnologies mitjançant la plataforma Edmodo i la utilització del blog de la professora: cyberies.blogspot.com
 

read more