The FUTURE and 1st Conditional


Hi guys,

Today we are going to revise 3 different ways to talk about the future:

- A. WILL (Future Simple)

- B. BE (am/is/are) GOING TO +  verb

- C. BE (am/is/are) + verb in ING (Present Continuous)


Let's go for it!A. In English there is a magical word (an auxiliary verb) that turns the verb into the FUTURE.
Remember it:Affirmative form: Subject +  WILL + verb
                                                                      ('ll)
Negative form: Subject +  WILL NOT + verb
                                                                (won't)
              Interrogative form: (QW) + WILL Subject + verb ?
Click on the exercises to practise the Future Simple:exercise 1, exercise 2, exercise 3 and exercise 4

B. There is another way to form the future: BE GOING TO + VERB
       Read the following photo and do the activities you will find below the image.


Affirmative form: Subject +  is / are / am going to + verb
                                                                      
Negative form: Subject +  isn't / aren't / am not going to  + verb
                                                               
Interrogative: (QW) + is / are / am Subject + going to + V ?


Click on the exercises to practise the be going to + verb structure: exercise 1, exercise 2, exercise 3 and exercise 4.

C. There is a third way to form the future: using the PRESENT CONTINUOUS.
       Read the following photo and do the activities you will find below the image.


Click on the exercises to practise the Present Continuous with future meaning: exercise 1, exercise 2 and exercise 3.


D. First CONDITIONAL SENTENCESe forma amb IF + simple present + simple future (WILL)
S'utilitza quan una situació és real o possible. 
Ex: If it rains today, I'll stay at home 
            Pres.S              Future
      Si avui plou, quedaré a casa.
                     Pres.S     Future

Utilitzam el primer condicional per xerrar d'una possibilitat real en el futur, és a dir, d'una acció que és possible que ocorri en el futur sempre i quan es cumpleixi una condició.  

Per exemple:
Imaginem que una amiga me va demanar que demà l'ajudés per estudiar un examen que farà aquesta setmana, jo no sé si la podré ajudar demà perquè he de fer moltes coses.
 • If I have time tomorrow, I will help you. (Si tenc temps demà, t'ajudaré)
 • TIP: La frase també pot tenir el IF al mig de la frase. Sempre a la dreta del IF posarem el Present
I will help you If I have time tomorrow (T'ajudaré si tenc temps demà. )

Look at more examples:
 • If we don't hurry, we'll miss our bus.
  Si no feim via, perdrem el nostre autobús.
 • If he is busy now, I will come back tomorrow.
 • Si està ocupat, tornaré demà.
 • If I have time, I'll visit my parents this afternoon.
  Si tenc temps, visitaré els meus pares avui horabaixa.
 • If it is warm tomorrow, we'll go to the beach.
  Si demà fa bona temperatura, anirem a la platja.

0 comments: